Gå til hovedindhold

FORSKNING

Internationale konferencer, lærings- og udvekslingsprogrammer, kunstforløb for unge asylansøgere mm. Her får du et overblik over de forskningsprojekter, som udgør en stærk del af Louisianas aktuelle engagement.

Følg Louisiana Research på Facebook for nyheder om kommende konferencer og forskningsprojekter.

SE VIDEO: Multiple Modernisms
Symposium om globalisering i kunsten efter 1945

Det internationale symposium, Multiple Modernisms, samlede den aktuelle forskning i global modernisme efter 1945. I videoerne præsenterer forskere og kuratorer de seneste års nye indsigter i modernismens verdensomspændende karakter og efterkrigstiden som en vigtig historisk horisont for nutidens kunstverden.

SE VIDEO AF KONFERENCEN

Jean Tinguelys performance 'Skitse til jordens undergang', 1961. Foto: Jørn Freddie.

MULTIPLE MODERNITIES

Projektet Multiple Modernities (2015-2018) undersøger 1950-70’ernes kunst i en kulturhistorisk optik med vægtning af nyere metodiske og teoretiske positioner. Det omfatter flere udstillingsprojekter på Louisiana, en international konference samt et treårigt post.doc projekt i samarbejde med Københavns Universitet. For mere information om projektet kontakt: museumsinspektør Marie Laurberg (ml@louisiana.dk) og postdoc Kristian Handberg (krh@louisiana.dk).

Årtierne efter 2. verdenskrig fra 1945 til 1970 er en væsentlig formativ periode i kunst og kultur, hvor det nye i materiel som intellektuel forstand skulle erobres, beskrives og gives form. Verden før, mellem og under verdenskrigene, hvor de tidligere modernisme-bevægelser udfoldede sig, var præget af monarkier, imperier og et langt mere traditionsbåret verdensbillede, hvor det moderne var en fjern fremtidsvision.

Derimod var verden efter 1945 i ”Atom-alderen”, ”Jet-alderen” eller ”Rum-alderen” i hænderne på radikalt moderne kræfter såsom politiske ideologier baseret på at virkeliggøre det nyes drømmeverdener, en teknologi med radikal rækkevidde i destruktion såvel som konstruktion og helt nye eksperimenter i kulturformer og livsførelse, som blandt andet kom til udtryk i ungdomsoprøret.

I forhold til den eurocentriske førkrigsverden indebar perioden også en ny global orientering, udtrykt gennem både Koldkrigsorganisationerne og de Forenede Nationer og en generel ny mobilitet af mennesker, varer og kulturelle impulser. I kraft af dette er det oplagt at se perioden som en af de mest interessante kulminationer af det moderne, som fortsat er i svingninger i dag.

Projektet Multiple Modernities omfatter en række kommende udstillinger på Louisiana, hvor kunsten i 1950-70’erne står i centrum og kulminerer med en international konference i 2017. Projektet inddrager teoretiske udviklinger influeret af bl.a. cultural studies og globaliseringsstudier med henblik på en bredere perspektivering af disse årtiers kunstneriske eksperimenter – et perspektiv der er af særlig interesse for Louisiana, hvis formative år netop udspillede sig imod dette kulturelle bagtæppe (museet åbnede i 1958).

Det treårige post.doc–projekt Multiple Modernities: World Images and Dreamworlds in Art and Culture, 1946-1972 (2015-18) af Kristian Handberg, kunsthistoriker, Ph.D., er knyttet til projektet. Dette kunsthistoriske forskningsprojekt udforsker hvordan efterkrigstidens nye horisonter er udtrykt i periodens kunst og hvordan denne periode er genstand for fornyet interesse i dag. Projektet har særlig fokus intensiveret international cirkulation og udveksling som kerneforhold for efterkrigstidens kunstverden. Dette globaliserede perspektiv vil være emnet for konferencen Multiple Modernisms: a symposium on globalism in postwar art at Louisiana in 2017.

Artikler og aktiviteter: 

Post.doc-projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet.

Louisiana: Arkitektur og landskab

Periode: 2015-2017
Arkitekt og arkitekturforsker Michael Sheridan

Forskningsprojektet er en arkitekturhistorisk undersøgelse af den transformation, som museet og dets fysiske omgivelser har gennemgået siden Louisianas grundlæggelse.

Projektet udgives i en bog, som vil omfatte historien om stedet før Knud W. Jensens købte ejendommen, nyt materiale der dokumenterer kilderne til den oprindelige bygning fra 1958 samt upublicerede tegninger, der kortlægger bygningernes udvikling. Michael Sheridan rekonstruerer historien om museet og dets omgivelser via førstehåndskildemateriale og interviews med de overlevende arkitekter. Ved at forklare de store byggeprojekter og transformationen af arkitekturen og naturen i relation til Louisianas historie, belyser Sheridan det direkte forhold mellem institutionen Louisiana institutionen og stedet Louisiana.

SE VIDEO: KONFERENCE OM FORSKNING I DET 21. ÅRHUNDREDES KUNSTMUSEUM

Hvad er kunstmuseets særlige potentiale som forskningsinsitution? I videoerne fra symposiet præsenterer førende kuratorer og forskere en bred vifte af innovative udstillingsprojekter, som forener akademisk forskning, kunstnerisk praksis og den bredere offentlighed.

SE VIDEO AF KONFERENCEN

Hvordan virker kunstudstillinger?

Januar 2014 – juni 2016
Syddansk Universitet / Louisiana Museum of Modern Art / ARKEN Museum for Moderne Kunst
Post.doc., Udstillingsafdelingen: Mette Thobo-Carlsen

Projekt om performative udstillingsformer og deltagelsens æstetiske, sociale og politiske effekter.

Hvordan virker kunstudstillinger? er et forskningsprojekt, der udvikler en performativ tilgang til kunst, kuratering og kultur, der kan redegøre for det stigende krav til museumsformidlingen om oplevelse, affektivt engagement og dialogbaseret deltagelse.

Projektet fokuserer på deltagelsesbaserede kurateringspraksisser, som konstruerer nye, performative formidlingsrum for mere kropsligt og kritisk engagerede former for oplevelse, erfaringer og vidensdannelse. Projektet undersøger kunstudstillingens performative aspekt, dvs. hvad den gør med og gennem sit publikum i formidlingssituationen.

Udstillingens kuratoriske strategi og rammesætninger positionerer beskueren og tilbyder specifikke situerede læsninger. Hvordan adresseres, konstitueres, engageres og mobiliseres publikum, og hvilke æstetiske, sociale og politiske/demokratiske effekter kan aktiv deltagelse i udstillingen generere? Hvordan undersøges, analyseres og evalueres udstillingens participatoriske potentiale og transformative effekt på publikum og omgivelser?

Projektet er bygget op omkring tre udstillingscases, Palle Nielsen: Modellen, 2014 på ARKEN Museum for Moderne Kunst og Olafur Eliasson: Riverbed, 2014-2015 og Yayoi Kusama, 2015-2016 på Louisiana Museum of Modern Art.

I projektet produceres tre artikler, som udvikler den teoretiske og metodiske ramme omkring kunstudstillingen som performativ formidlingsform og dens participatoriske modaliteter (æstetisk-socialt, kropsligt-affektivt, kritisk-politisk). Udstillingernes deltagelsesæstetik sættes i et bredere museologisk, kulturteoretisk og kulturpolitisk perspektiv med fokus på den museumsbesøgendes performative rolle og museumsdeltagelsens kulturelle værdi.  

Projektet er del af et større forskningsprojekt "Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling", som løber fra 2014 – 2016 og er tilknyttet Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Projektet er finansieret af Velux-fonden. 

Travelling with art
Webpublikation

Den internationale webpublikation TRAVELLING WITH ART – A LEARNING PROJECT FOR REFUGEE CHILDREN præsenterer erfaringerne fra Louisianas forskningsbaserede undervisningsprojekt for flygtningebørn og unge: Med kunsten som rejsekammerat.

Publikationen er på engelsk og rigt illustreret.

Publikationen byder på bidrag af projektleder, mag. art. Line Ali Chayder, projektets følgeforsker, post.doc og antropolog ved Københavns Universitet, Zachary Whyte, professor emerita ved Stanford Universitet, Shirley Brice Heath, kunstformidler på Louisiana, Mia Tine Bowden Christiansen, samt udtalelser fra Røde Kors' lærere og de unge selv. 

Publikationen Travelling with Art beskriver tankerne bag undervisningsforløbet for flygtningebørn og unge, der tog sin begyndelse i 2006. Det handler om at undersøge, hvordan mødet med kunsten kan styrke denne særlige målgruppe og skabe et frirum, der indbyder til fordybelse, styrker de sociale relationer og giver eleverne mulighed for at bringe deres egne refleksioner i spil. Dette sker ved at udforske kunsten sammen og arbejde inspireret af dens metoder. På museet er der fokus på de unges ressourcer og ikke på deres midlertidige status som flygtninge. 

Med kunsten som rejsekammerat er premieret af ICOM, The International Council of Museums, for Best Practice 2016

Projektet er støttet af Ole Kirk´s Fond og Knud Højgaards Fond.

Museumslæring
i klasseværelset

Marts 2012 - oktober 2015
DREAM Roskilde Universitet / Louisiana Museum of Modern Art / PhD stipendiat, Louisiana Learning: Sanne Margrethe de Fine Licht Raith

'Læring på tværs af kontekster: digital museumsformidling i den danske gymnasieskole'

Ph.d.-projektet Læring på tværs af kontekster: en undersøgelse af digital museumsformidling i den danske gymnasieskole undersøger, hvordan danske gymnasieelever- og lærere anvender og opfatter digitale og analoge museale undervisningsressourcer.

Ressourcerne indgår i gymnasieskolens biologi- og billedkunstfagene og er udarbejdet af projektets samarbejdspartnere Statens Naturhistoriske Museum (Zoologisk Museum) og Louisiana Museum for Moderne Kunst.

Projektet er endvidere interesseret i at undersøge den undervisningskontekst, ressourcerne bliver anvendt i, og hvordan læring sker på tværs af formelle og uformelle undervisningskontekster, hvorfor afhandlingens datamateriale består af videodata og interviews på både gymnasier samt på museerne for at kunne se museumsressourcernes brug i disse to undervisningskontekster.

LOUISIANA LECTURES

I forbindelse med museets aktuelle udstillinger arrangeres løbende foredrag med højt kvalificerede eksperter. Ofte er der tale om internationale kapaciteter på deres felt, der går i dybden med og sætter udstillingsrelevante temaer i perspektiv.